Παυλόπουλος Ουρολόγος

A free utility for calculation of "free" and "bioavailable" testosterone

Total testosterone

SHBG

Albumin

(default value = 4.3 g/dL)

Free Testosterone

Bioavailable Testosterone

Free Androgen IndexΕνδεικτική βιβλιογραφία

Vermeulen A, Verdonck L, Kaufman JM. A critical evaluation of simple methods for the estimation of free testosterone in serum. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84(10): 3666-72.
de Ronde W, van der Schouw YT, Pols HA, Gooren LJ, Muller M, Grobbee DE, de Jong FH. Calculation of bioavailable and free testosterone in men: A comparison of 5 published algorithms. Clinical Chemistry 2006; 52(9): 1777-84.