Παυλόπουλος Ουρολόγος

A free utility for calculation of prostate health index

Ολικό PSA

(Οι μετρήσεις έχουν νόημα για PSA μεταξύ 2.00 και 10.00 ng/mL)

Ελεύθερο PSA

[-2]proPSA ισόμορφο (p2PSA)

PSA ratio

(Επιθυμητή τιμή μεγαλύτερη του 20%)

p2PSA to free PSA

(Επιθυμητή τιμή μικρότερη του 1.2%)

Prostate Health Index

(Επιθυμητή τιμή μικρότερη του 25)

Σχόλιο

Σύμφωνα με μεγάλη πολυκεντρική μελέτη για τιμές του prostate heallth index μικρότερες του 25, 25-34.9, 35-54.9 και μεγαλύτερες του 55, τα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου του προστάτη ήταν αντιστοίχως 11%,18.1%, 32.7% και 52.1%.Ενδεικτική βιβλιογραφία

Loeb S, Catalona WJ. The Prostate Health Index: a new test for the detection of prostate cancer. Ther Adv Urol 2014; 6(2): 74–77.