Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πηγή: Fertil Steril | Ιαν 2013

Συσχέτιση HPV λοίμωξης και ανδρικής υπογονιμότητας

Μια σειρά πρόσφατων ερευνών έχει συνδέσει την παρουσία των HPV ιών στο σπέρμα, που συχνά παρατηρείται σε ασθενείς με κονδυλώματα, με ενδεχόμενα προβλήματα υπογονιμότητας. Ωστόσο, η γνώση μας για τους μηχανισμούς, αλλά και την πραγματική κλινική σημασία των επιπτώσεων της HPV λοίμωξης στην ποιότητα του σπέρματος είναι περιορισμένη.

Σε μια πρόσφατη σχετική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 61 υπογόνιμοι με HPV λοίμωξη, 104 υπογόνιμοι χωρίς HPV λοίμωξη και 92 άνδρες χωρίς πρόβλημα γονιμότητας, αποδείχτηκε ότι η παρουσία του ιού στο σπέρμα συνδέεται με συχνή παρουσία αντισπερματικών αντισωμάτων που οδηγούν σε αδύναμο σπέρμα με χαμηλή κινητικότητα και επηρεασμένη μορφολογία. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι σε αντίθεση με άλλους ιούς, η παρουσία HPV δεν οδηγεί σε χρωμοσωμικές βλάβες, αλλά σε μια εν πολλοίς παροδική υπογονιμότητα οφειλόμενη σε ανάπτυξη αντισωμάτων. Η παρουσία του ιού παρατείνεται για αρκετό χρονικό διάστημα, που σε ποσοστό 15% των ασθενών υπερβαίνει τα 2 έτη. Η κάθαρση ωστόσο από τον ιό συνοδεύεται από προοδευτική εξαφάνιση των αντισπερματικών αντισωμάτων και αποκατάσταση των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος.

Η επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων από περαιτέρω μελέτες θα αποσαφηνίσει πιθανότατα μια σειρά περιπτώσεων "ανεξήγητης" υπογονιμότητας, θα πρέπει όμως και να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της αντιμετώπισης ασθενών με αντισπερματικά αντισώματα, οι οποίοι κλασσικώς αντιμετωπίζονται συνήθως με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

σύνδεσμος...»