Παυλόπουλος Ουρολόγος

Τα μονά σχήματα αντιβίωσης που παραδοσιακά χορηγούντο πριν από την διενέργεια μιας υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης διορθικής βιοψίας προστάτη αποδεικνύεται πως δεν είναι πλέον αρκετά...

Συνδυασμός δύο αντιβιοτικών για λιγότερες επιπλοκές σε βιοψία προστάτη

Πηγή: Urology | Ιαν 2015

Συνδυασμός αντιβιοτικών πριν την βιοψία προστάτη Η υπερηχογραφικώς κατευθυνόμενη διορθική βιοψία του προστάτη, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί την βασική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, αποτελεί μια συνήθη επεμβατική ουρολογική πράξη ρουτίνας, η οποία όμως εξακολουθεί να παρουσιάζει σχετικώς υψηλά και πιθανώς αυξανόμενα ποσοστά σοβαρών σηπτικών επιπλοκών.

Στην μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από 4134 διορθικές βιοψίες προστάτη. Σε 2093 από αυτές χορηγήθηκε μόνο σιπροφλοξασίνη, ενώ στις υπόλοιπες 2041 πριν την βιοψία δόθηκε συνδυασμός 500 mg σιπροφλοξασίνης και 1 gr κεφτριαξόνης. Στην πρώτη ομάδα το ποσοστό νοσηλείας λόγω λοίμωξης ήταν 0,6% (14 ασθενείς), ενώ στην ομάδα της συνδυασμένης θεραπείας ήταν 0,0%. Για να υπογραμμιστεί η σοβαρότητα των περιστατικών, σημειώνεται ότι απο τους 14 νοσηλευθέντες, 12 πληρούσαν τα κριτήρια συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS), ενώ 8 παρουσίαζαν σήψη.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι η προφυλακτική χορήγηση πριν την βιοψία μιας δόσης σιπροφλοξασίνης και μιας ενδομυικής ένεσης του νεότερου αντιβιοτικού κεφτριαξόνη μπορεί να μειώσει τα ποσοστά νοσηλειών λόγω σηπτικών επιπλοκών σε σχέση με την χορήγηση μόνο σιπροφοξασίνης.

Όπως έχουμε υπογραμμίσει και παλαιότερα με αντίστοιχη αφορμή, θεωρούμε ότι εκτός από την επιβεβλημένη πια χορήγηση συνδυαστικών αντιβιοτικών σχημάτων, ο επαρκής καθαρισμός και η προσεκτική προετοιμασία του ορθού με τοπικά σκευάσματα και σε μερικές περιπτώσεις η ενδεχόμενη προεγχειρητική εργαστηριακή εκτίμηση του μικροβιακού δυναμικού για κάθε συγκεκριμένο ασθενή αποτελούν το ουσιαστικότερο συμπλήρωμα κάθε προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής.

σύνδεσμος...»